תביעת פיצויים בגין אי הנגשת בית ספר עבור הורי תלמידה – ת"א 29326-05-14 (שלום חיפה)

אל בית משפט השלום בחיפה הוגשה תביעה כנגד עיריית קריית אתא על ידי הורים לתלמידת בית הספר בדרישה לפצותם בשל עוולה אזרחית מכוח סעיף 19 נא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן:"החוק") הקובע פיצוי ללא הוכחת נזק.

התובעים מוגבלים שניהם בניידות ומתניידים באמצעות כיסא גלגלים. לטענתם, בית הספר בו לומדת בתם אינו מונגש, בין היתר, בהיעדר שירותים מתאימים וכן מעלית. העירייה מטעמה טענה, כי היא עושה את כל הנדרש לביצוע ההנגשות על פי חוק וכי למעשה העבודות כבר בעיצומן.

בית המשפט קובע, כי בהתאם לסעיף 19לד(ג) לחוק "הורה של תלמיד, שהוא אדם עם מוגבלות, זכאי לנגישות במוסד החינוך או בגן הילדים שבו התלמיד לומד". עוד מוסיף בית המשפט ומפנה לסעיף 19לד(ד) הקובע, כי "מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור הורה כאמור בסעיף קטן (ג), מיד לאחר המועד שבו נודע לראשונה למוסד החינוך, או לגן הילדים, לפי הענין, על רישומו של התלמיד במקום".

בית המשפט קובע, כי בתם של התובעים החלה את לימודיה בבית הספר כבר בחודש ספטמבר 2013 וכי הודעה בדבר כוונת הוריה לרשום אותה ללימודים נמסרה כבר בחודש ינואר 2013. בפועל, בית הספר הונגש בחלקו רק בשלהי שנת 2014.

בית המשפט קובע, כי בהתאם ללשון הסעיף, על בית הספר היה לפעול לביצוע ההתאמות מיד לאחר שנודע להם על רישום התלמידה ומשכך, המועד הרלוונטי הוא ינואר 2013. משבוצעו העבודות רק בשלהי שנת 2014, נקבע כי העירייה הפרה את ההוראות החלות עליה.

בית המשפט מוסיף למעלה מהנדרש, כי אף אם נתייחס לטענת העירייה לפיה לצורך ביצוע ההתאמות יש צורך בקבלת תקציב ממשרד החינוך, הרי שבמקרה זה התקציב ניתן כבר בחודש יוני 2013 כאשר מאז ועד משלוח המכרזים בעניין חלפה שנה ועד תחילת העבודות שנה וחצי. בכל מקרה מדובר על פי בית המשפט בזמן בלתי סביר.

בית המשפט מתייחס אף לכך, שהתביעה הוגשה גם כנגד ראש העירייה ומנהל אגף האחזקה בעירייה מכוח אחריותם כנושאי משרה בתאגיד על פי סעיף 19נב לחוק. בית המשפט קובע, כי אף לראש האגף וראש העיר קיימת אחריות ואין לקבל את טענתם, כי הסעיף המדובר אינו חל על עיריות. בנסיבות העניין לא התבקש סעד כספי אישי מהנתבעים הללו אלא רק מהעירייה ואולם יש לקביעה זו משמעות ביחס לאחריותם של נושאי משרות בתחום הנגישות.

בסופו של יום פוסק בית המשפט פיצוי לתובעים בסך של 20,000 ₪ וכן בהוצאות ושכ"ט בסך של 9,000 ₪ נוספים.