האם להפחית את תשלומי הפנסיה מהפיצוי של נפגע גוף? – רע"א 7946/09 (עליון)

במקרה בו נפגע גוף זכאי לפיצויים בגין נזקיו יש להפחית מהפיצוי את התשלומים להם הוא זכאי בעקבות הפגיעה מגורמים אחרים וזאת על מנת שלא להעמידו במצב טוב יותר מזה שהיה לפני האירוע המזכה.

כלל זה אינו נכון לגבי תשלומים להם זכאי הנפגע מכוח פוליסות ביטוח. סעיפים 81 ו-86 לפקודת הנזיקין קובעים, כי כאשר מפצים נפגע בגין עוולה לא יבואו בחשבון הסכומים שמגיעים לנפגע על פי חוק חוזה ביטוח.

בפסיקה התעוררה אם כן שאלה, מה לגבי תשלומי פנסיה להם זכאי נפגע גוף בעקבות העוולה. אם יסווגו תשלומי הפנסיה כתשלומי ביטוח הרי שאין להפחיתם מהפיצוי לו זכאי הנפגע. מאידך אם לא יסווגו כתשלומי ביטוח יש להפחיתם מסכום הפיצוי הכולל.

הדיון בשאלה זו הגיע עד פתחו של בית המשפט העליון אשר סקר את הפסיקה הקודמת לפיה נקבע, כי אין לסווג תשלומי פנסיה כתשלומים על פי חוזה ביטוח ומשכך, יש להפחיתם מהפיצוי שיקבע לניזוק.

בפסק דין שדן מחדש בסוגיה בפרשת אנוך מצא בית המשפט לנכון לשנות מההלכה הקודמת תוך שהוא בוחן בחינה מהותית של קרן הפנסיה הרלוונטית. בית המשפט מציין, כי כיום קרנות הפנסיה החדשות דומות במהותן לחוזה ביטוח רגילים וקיימים יותר מאפיינים דומים לביטוח מאשר לקרן פנסיה ותיקה/ישנה.

לאור זאת קובע בית המשפט, כי יש מקום לסווג את הפיצויים מקרנות הפנסיה החדשות כתשלומי ביטוח באופן שאין לנכות את התשלומים מסכום הפיצוי המגיע לניזוק. בית המשפט מקפיד לציין שיש לבחון כל מקרה לגופו על מנת לברר האם הזכאות לפנסיה בכל מקרה דומה יותר למאפיינים של חוזה ביטוח או פנסיה. עם זאת, על פניו הזכאות לפנסיה מכוח קרנות הפנסיה החדשות דומה במהותה לתשלומי ביטוח ומשכך, אין להפחית את התשלומים מהפיצוי.