פלונית נפלה בשל הפרש גובה בין המדרכה לבור תקשורת (כמו בור ביוב). מי אמור לפצותה – העירייה או חברת "הוט" שבור התקשורת שימש אותה? – ת.א 13702-11-11 (שלום באר שבע).

פלונית נפלה ברחוב בבאר שבע כאשר נתקלה במעין מהמורה במדרכה שנבעה מהפרשי הגובה שבין בור תקשורת של חברת הוט למדרכה. העירייה וחברת הוט התווכחו ביניהם מי אמור לפצות אותה על הנזקים שנגרמו לה.

בבית המשפט התברר על פי עדותה של מפקחת במחלקת הדרכים של עירית באר שבע, כי "הרשות המקומית, איננה נוקטת יוזמה כדי לחשוף ולגלות תקלות ומהמורות מהסוג הנדון, אלא שהיא ניזונה מפניות של אזרחים המועברות למוקד העיריה. המוקד מעביר את הפניה למחלקת הדרכים, וזו אמורה לבדוק, ולתקן את הטעון תיקון. ככל שמתברר שמדובר במפגע שאיננו באחריות העיריה, המחלקה מעבירה את הטיפול לגורם הרלבנטי"

"במקרה דנא, דבר המפגע הובא לידיעת העיריה רק לאחר מעשה. נערכה בדיקה שגילתה שהמקום הוא באחריות חברת "הוט", והועברה פניה מתאימה".

בית המשפט מעיר בעניין זה, כי יש לצפות מהעירייה כמו גם מחברת הוט לקיים פיקוח על בורות מסוג זה ולא להסתפק רק בתלונות של תושבים. ובלשון בית המשפט "ודאי שלא ניתן לחייב כל גוף שהוא, בין רשות מקומית ובין תאגיד כמו חברת "הוט", להציב פיקוח על כל שוחה ולדאוג באופן אבסולוטי, שמפגעים מהסוג הזה לא יתקיימו. מאידך, תקנת הציבור היא, שהרשות המקומית וגם חברה כמו חברת "הוט", יקיימו מערך של פיקוח על מכלול השוחות שבעיר".

מאחר ופיקוח מהסוג האמור לא התקיים קובע בית המשפט, כי חלוקת האחריות בין הצדדים תהיה 65% של חברת "הוט" ו- 35% של העירייה.

UA-57789653-1