פועל נפל מגג שקרס בעת עבודה. המעסיק ובעל המקרקעין הגיעו לבית המשפט העליון בשאלה למי מביניהם אחריות לאירוע – דנ"א 950/14.

בעל מוסך הזמין קבלן שיפוצים לביצוע עבודת תיקון בגג המוסך. הפועל של הקבלן עלה לגג ובשלב כלשהו הגג קרס והפועל נפל ונפגע. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי קבע בית המשפט, כי למעסיק של הפועל (הקבלן) אחריות גבוהה לאירוע בשיעור של 75%. עם זאת, בית המשפט הוסיף וקבע, כי גם לבעל המקרקעין (בעל המוסך) אחריות לאירוע בשיעור של 25%. בית המשפט המחוזי סבר שבעל המוסך, כבעל המקרקעין, היה צריך לבדוק את תקינות הגג ולהזהיר מפני הסכנות הכרוכות בעליה לגג.

בערעור שהוגש לבית המשפט העליון קבע, בית המשפט, כי יש לשנות את החלטת בית המשפט המחוזי ולהטיל את מלוא האחריות למעסיק. בית המשפט העליון קבע, כי משעה שבעל המוסך התקשר עם קבלן עצמאי לצורך קבלת שירות הרי שהאחריות הינה של הקבלן בלבד.

המעסיק (הקבלן) הגיש לבית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף בעניין בטענה שהקביעה לפיה האחריות הינה שלו בלבד הינה חידוש של ההלכה לפיה לבעל מקרקעין קיימת אחריות בגין נזקים שמתרחשים בשטחו. כאן המקום להבהיר, כי לאחר שבית המשפט העליון דן בערעור של המחוזי, אין זכות לקיים דיון נוסף בעניין. לעיתים נדירות ניתן לבקש לדון פעם נוספת במחלוקת שבין הצדדים ואולם תנאי לכך הוא להוכיח, כי השאלה שבמחלוקת הינה חדשנית וכי מדובר בהלכה חדשה שיש מקום שתידון בהרכב מורחב.

בענייננו, בית המשפט העליון דחה את הבקשה. בית המשפט קובע, כי למעשה אין כל חידוש בקביעה שניתנה על ידו בתיק זה לפיה על המעסיק האחריות המלאה לנזק שנגרם לפועל. בעניין זה מביא בית המשפט העליון את ההלכה שכבר נקבעה בעבר לפיה "בעל מפעל אינו אחראי מכוח עוולות הרשלנות והפרת חובה חקוקה בגין נזק שנגרם לאדם במקרקעין בעת ביצוע עבודות בניה בהם, כיוון שמסר את ביצוע העבודה לקבלן".

בסיכומו של דבר הבקשה לדיון נוסף נדחית וההחלטה לפיה המעסיק אחראי למלוא הנזק נותרה בעינה.

UA-57789653-1